Venituri cu peste 17% mai multe, colectate de ANAF

by Adrian Pavel

În anul 2021 s-au colectat venituri la bugetul general consolidat însumând

3.030,5 milioane lei

Realizarea programului de colectare a veniturilor bugetului general consolidat al statului reprezintă obiectivul principal al Fiscului.

Pentru fiecare lună Agenţia Naţională de Administrare Fiscală stabileşte un program de încasări fiecărui judeţ/regiune în parte, în funcţie de sumele declarate de operatorii economici şi de arieratele aflate în sold.

Luând în considerare programul de încasări stabilit de la nivel central/regional, Fiscul arădean a reuşit în această perioadă realizarea programului de încasări în procent de 102,33%.

Specific unei administraţii fiscale moderne, majoritatea contribuabililor îşi plătesc voluntar obligaţiile bugetare dând dovadă de conştiinţă fiscală.

Mobilizarea eficientă a întregului aparat fiscal a condus la încasări substanţiale în cursul anului 2021, în creştere cu 17,5 puncte procentuale faţă de anul fiscal anterior.

Venituri bugetare realizate comparativ cu anul precedent

realizat 2021 realizat 2020

3.030,5 mil lei 2.579,3 mil lei

diferenţa între anul 2021 şi anul 2020: + 17,5%

Venituri bugetare realizate raportate la programul stabilit

realizat program

3.030,5 mil lei 2.961,5 mil lei

diferenţa între realizat şi programul de încasări: + 2,33%

Acţiunile derulate în anul 2021 au avut ca scop mobilizarea, prin impozite, taxe şi alte venituri, a resurselor financiare de care statul are nevoie pentru finanţarea exercitării funcţiilor sale prevăzute prin Constituţia României şi legile în vigoare.

De asemenea, s-a urmărit realizarea stabilităţii economiei, susţinerea mediului de afaceri favorabil şi predictibil prin creşterea eficacităţii ANAF în combaterea evaziunii fiscale.

Factorii care au contribuit la realizarea nivelului actual de colectare a veniturilor bugetare sunt:

 • Îmbunătăţirea disciplinei fiscale, prin creşterea gradului de conformare voluntară la plată a contribuabililor;

 • Derularea cu promptitudine şi eficienţă a măsurilor de executare silită (emiterea de somaţii, popriri de conturi, popriri terţi, sechestre bunuri mobile şi imobile);

 • Acţiunile de inspecţie şi control susţinute ale activităţii de inspecţie fiscală şi orientarea către domeniile de mare risc.

Plusul de venituri înregistrat în anul fiscal 2021 este, în principal, consecinţa nemijlocită a acţiunilor de combatere a evaziunii fiscale şi de aplicare promptă a măsurilor de executare silită.

Este de notat intensificarea inspecţiilor fiscale la contribuabili identificaţi cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer, selectaţi în baza analizei de risc. Rezultatele acestor controale se cuantifică atât prin stabilirea de sume suplimentare, cât şi prin diminuarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabili, cu consecinţă directă în creşterea nivelului sumelor declarate cu titlu de impozit pe profit.

În contextul prelungirii stării de alertă, s-au întreprins o serie de măsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar şi pentru susţinerea conformării voluntare, cum ar fi:

 • Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă toate obligaţiile bugetare principale se sting până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Termenul până la care se depun cererile a fost prorogat până la data de 30 iunie 2022, inclusiv, sub sancţiunea decăderii ;

 • Eşalonarea simplificată la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii, a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă, pe o perioadă de cel mult 12 luni, caz în care data depunerii cererii la organul fiscal a fost până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii ;

 • Începând cu data de 1 octombrie 2021 a fost modificată Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, în sensul instituirii posibilităţii acordării eşalonărilor la plată, în formă simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni ;

 • Implementarea obligaţiilor de plată în platforma ghiseul.ro pentru facilitatea îndeplinirii obligaţiilor de plată ale contribuabililor;

 • Asigurarea de la distanţă a serviciului de asistenţă a contribuabililor în domeniul fiscal şi IT în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale (SPV, Call – Center şi Formularul de Contact) pentru asigurarea conformării fiscale.

Veniturile bugetului general consolidat şi pe cele 4 bugete componente, încasate efectiv faţă de program, se prezintă astfel:

-mil lei-

Categorie buget

Venituri 2021

Realizat %

realizat

program

Buget de stat

1.376

1.371,3

100,34

Bugetul asigurărilor sociale de stat

1.146,3

1.100,8

104,13

Bugetul asigurărilor sociale de sănătate

473,2

456,9

103,56

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

35

32,5

107,69

TOTAL BUGET GENERAL CONSOLIDAT

3.030,5

2.961,5

102,33

Analiza datelor prezentate în tabel relevă următoarele:

veniturile bugetului de stat s-au încasat în sumă de 1.376 de milioane lei, reprezentând 45,4% din veniturile bugetului general consolidat. Comparativ cu programul stabilit realizările au fost în procent de 100,34%;

veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat s-au încasat în sumă de 1.146,3 de milioane lei, ceea ce reprezintă 37,83% din veniturile bugetului general consolidat. Comparativ cu programul stabilit realizările au fost în procent de 104,13%;

veniturile bugetului asigurărilor sociale de sănătate s-au încasat în sumă de 473,2 de milioane lei, reprezentând 15,61% din veniturile bugetului general consolidat. Comparativ cu programul stabilit realizările au fost în procent de 103,56%;

veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj s-au încasat în sumă de 35 de milioane lei, ceea ce reprezintă 1,17% din veniturile bugetului general consolidat. Comparativ cu programul stabilit realizările au fost în procent de 107,69%.

Gradul de depunere voluntară a declaratiilor fiscale pe tipuri de impozite, în anul 2021, a fost de 95,47%, iar gradul de conformare voluntară la plată a obligaţiilor fiscale a fost pe aceeaşi perioadă de 81,88%. Ambii indicatori care reflectă întărirea disciplinei fiscale a contribuabililor au fost în creştere faţă de anii precedenţi.

Pentru comparaţie, gradul de depunere voluntară a declaratiilor fiscale pe tipuri de impozite, în anul 2020, a fost de 94,17%, iar gradul de conformare voluntară la plată a obligaţiilor fiscale a fost de 75,29%.

Urmare implementării legislaţiei fiscale speciale, în contextul pandemiei Covid-19, în anul 2021 au fost depuse de către contribuabili un număr de 4.062 de solicitări pentru a beneficia de facilităţi fiscale, respectiv cereri pentru eşalonare la plată, cereri pentru anularea obligaţiilor bugetare accesorii, precum şi notificări pentru restructurarea obligaţiilor bugetare restante.

1.2. EXECUŢIA bugetului general consolidat

prin APLICAREA măsuriLOR de executare silită

Pe parcursul anului 2021 au fost întreprinse următoarele măsuri de executare silită:

 1. somaţii comunicate: 67.324 cazuri, pentru debite de 558,3 mil lei;

 2. popriri înfiinţate pe conturi bancare: 20.849 cazuri, pentru debite de 245,6 mil lei;

 3. popriri pe venituri la terţi: 7.706 cazuri, pentru debite de 84,6 mil lei;

 4. sechestre asupra bunurilor mobile: 171 cazuri, pentru debite de 11,1 mil lei;

 5. indisponibilizări ale bunurilor imobile: 181 cazuri, pentru debite de 17,7 mil lei.

Situaţia încasărilor prin măsuri de executare silită

– numeric –

Categorii de măsuri

înfiinţate

încasate

%

Somaţii

67.324

15.629

23,21%

Popriri conturi

20.849

14.140

67,82%

Popriri la terţi

7.706

2.374

30,80%

Colectarea creanţelor fiscale constituie o prioritate a activităţii instituţiei, intervenindu-se rapid în cadrul acţiunii de prevenire a formării arieratelor fiscale pentru a se evita devansarea de către alţi creditori a acţiunilor de recuperare şi împiedicarea contribuabililor de a-şi organiza insolvabilitatea.

Prin realizarea executării silite se urmăreşte să se obţină rezultate cât mai avantajoase, ţinând cont de interesul legitim şi imediat al creditorului, dar şi respectarea drepturilor debitorului.

 1. Indicatorii inspecţiei fiscale

Numărul acţiunilor realizate în anul 2021 a fost de 1.143, fiind cuprinse aici inspecţii fiscale generale, inspecţii fiscale parţiale, controale inopinate, controale încrucişate, ş.a., scopul acestora fiind depistarea, limitarea, prevenirea şi ţinerea sub control a fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală.

Inspecţiile fiscale efectuate au urmărit verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea după caz a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor privind obligaţiile de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora, rezultând următoarele:

– mil lei –

Indicatori

Anul 2021

Anul 2020

Sume suplimentare atrase la bugetul

consolidat, din care:

125,74

109,12

– obligaţii principale

119,12

92,80

– TVA fără drept de rambursare

6,10

15,90

– Amenzi

0,52

0,42

Evaziunea fiscală prejudiciază societatea în ansamblu, prin afectarea veniturilor bugetare, ceea ce conduce la insuficienta finanţare a politicii sociale şi economice a statului, dar şi prin practicarea unei concurente neloiale şi distorsionarea mediului de afaceri.

Calitatea actului de inspecţie fiscala este rezultatul unui complex de factori eterogeni care, împreuna, potenţează rezultatul controlului. De aceea, stabilirea liniilor de acţiune ce vor conduce la realizarea acestei măsuri strategice vizează domenii diverse, de la metodologii, la pregătire profesionala şi la buna informare a inspectorilor.

Este necesară optimizarea acţiunilor de control, pentru ca efectul economic (atragerea de sume suplimentare la buget) să fie cât mai sigur şi eficient obţinut şi să aibă drept consecinţă evitarea încălcării legii în viitor.

De asemenea, urmărirea activităţii inspectorilor trebuie să conducă la o mai bună folosire a timpului de lucru (eficacitatea acestora).

Pentru punerea în practică a acestor obiective vor fi respectate şi îndeplinite programele anuale, trimestriale şi lunare pentru organizarea şi des­făşurarea activităţii de inspecţie fiscală pe baza rezultatelor analizei de risc a contribuabililor si a gradului de risc al zonei teritoriale.

Nereguli depistate cu ocazia inspecţiilor fiscale:

– achiziţii intracomunitare de bunuri fără documente legale;

– declararea doar parţială a operaţiunilor derulate în vederea diminuării masei impozabile şi implicit a impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului;

– existenţa în gestiune a unor produse ce nu pot fi justificate cu acte de provenienţă şi transport.

S-a acţionat pe linia monitorizării permanente a operaţiunilor comerciale derulate de operatorii economici, selectarea pentru inspecţie fiscală pe baza analizei de risc, supravegherea procesului de solicitare a rambursărilor de TVA.

O direcţie de acţiune importantă o reprezintă prevenirea fraudei fiscale în faza de colectare forţată, referitor la intenţia unor contribuabili de a-şi diminua sau înstrăina patrimoniul.

Având în vedere poziţionarea judeţului nostru la graniţa cu un alt stat membru UE, Ungaria, se acordă atenţie sporită monitorizării tranzacţiilor intracomunitare.

Acţiuni propuse pentru anul 2022

  • Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării prin creşterea gradului de conformare voluntară, îmbunătăţirea gestionării arieratelor fiscale precum şi reducerea evaziunii şi fraudei fiscale;

  • Încurajarea conformării voluntare prin colaborarea mai eficientă cu contribuabilii, diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor şi asigurarea unor proceduri simplificate, în vederea asigurării unei colectări la costuri reduse;

  • Combaterea indisciplinei financiare şi reprimarea evaziunii fiscale precum şi a oricărei forme de evitare a declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale, prin promovarea unui control fiscal de calitate şi orientat spre sectoarele cu risc ridicat de fraudă;

  • Creşterea calităţii actului de inspecţie fiscală prin informarea permanentă a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală din subordine cu privire la modificările apărute în legislaţie, organizarea de întâlniri de lucru şi dezbaterea aspectelor deosebite constatate în timpul acţiunilor de control desfăşurate;

  • Promovarea interacţiunii serviciilor publice cu cetăţenii prin aplicaţia e-guvernare concomitent cu promovarea schimbului electronic de documente, prin aplicaţia spaţiul privat virtual, astfel încât să devină principalul mijloc de transmitere a informaţiilor la nivelul administraţiei fiscale.

Facebook Comments