MAI face angajări la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date

by Andreea Radu

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,
cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea
de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor
Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Memorandumul
cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor
Interne”, înregistrat la Ministerul Afacerilor Interne cu nr.23808 în data de
28.11.2018,
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din
Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Str.Obcina Mare nr.2,
Sector 6, organizează
CONCURS
Pentru ocuparea unui număr de 14 posturi vacante de agent de poliţie – agent
principal la Structurile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenţa Persoanelor din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc
condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante,
respectiv:
1. agent principal (electronist) – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenţa Persoanelor Arad, poziţia 12 din Statul de organizare al
structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa
persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.); (Biroul Judeţean de Administrare
a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Arad, Arad Str. Vârful cu dor, nr.17-19)
2. agent principal (analist programator ajutor) – Compartimentul Judeţean de
Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bistrița-Năsăud,
poziţia 35 din Statul de organizare al structurilor teritoriale de administrare a
bazelor de date privind evidenţa persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
3. agent principal (analist programator ajutor) – Biroul Judeţean de Administrare a
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Călărași, poziţia 73 din Statul de
organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind
evidenţa persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
4. agent principal – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenţa Persoanelor Constanța, poziţia 86 din Statul de organizare al
structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa
persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

5. agent principal (electronist) – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenţa Persoanelor Galați, poziţia 111 din Statul de organizare al
structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa
persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
6. agent principal (analist programator ajutor) – Biroul Judeţean de Administrare a
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Galați, poziţia 112 din Statul de
organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind
evidenţa persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
7. agent principal (analist programator ajutor) – Biroul Judeţean de Administrare a
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Giurgiu, poziţia 116 din Statul de
organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind
evidenţa persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
8. agent principal (analist programator ajutor) – Compartimentul Judeţean de
Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Ialomița, poziţia
140 din Statul de organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor
de date privind evidenţa persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
9. agent principal – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenţa Persoanelor Ilfov, poziţia 153 din Statul de organizare al structurilor
teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor
(subordonate D.E.P.A.B.D.);
10.agent principal (electronist) – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenţa Persoanelor Prahova, poziţia 190 din Statul de organizare al
structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa
persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
11.agent principal – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenţa Persoanelor Sibiu, poziţia 209/a din Statul de organizare al structurilor
teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor
(subordonate D.E.P.A.B.D.);
12.agent principal (electronist) – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenţa Persoanelor Suceava, poziţia 212 din Statul de organizare al
structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa
persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
13.agent principal (electronist) – Compartimentul Judeţean de Administrare a
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Tulcea, poziţia 232 din Statul de
organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind
evidenţa persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.);
14.agent principal – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenţa Persoanelor Teleorman, poziţia 220 din Statul de organizare al
structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa
persoanelor (subordonate D.E.P.A.B.D.) .
Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului
nr.140/2016, fişele postului pot fi consultate de către candidați, cu respectarea
prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la locul înscrierii.

Pot participa la concurs, persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile legale,
criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, astfel:
I. Condiţii legale:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psih
III. Cerințele postului:
 să fie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 să deţină certificat/adeverinţă de absolvire a unui curs de perfecţionare /
specializare în domeniul/specializarea postului ocupat (atestat de Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice / Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice).
Conform fişei postului, pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile specifice, ocupantul
acestuia trebuie să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel secret de
serviciu. În situaţia în care, ulterior numirii în funcţie, poliţistul nu obţine autorizaţia,
acesta este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.
Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concurs nu trebuie să aibă, la
încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter
politic.
ATENȚIE! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de
participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.
Înscrierea candidaţilor pentru posturile scoase la concurs de la Structurile
Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Arad,
Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Constanţa, Galaţi (2 posturi), Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov,
Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea se face personal la persoana
desemnată din cadrul fiecărui birou/compartiment, în zilele lucrătoare, între orele
09.00 – 15.00, până la data de 31.01.2019.
Se vor depune: cererea de înscriere (anexă), declaraţia de confirmare a
cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexă), curriculum-vitae model
Europass (anexă), documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor
impuse de cerinţele postului (vor fi prezentate şi în original), precum şi copia
cărţii de identitate.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concurs va fi depus personal
la locul înscrierii, în zilele lucrătoare în intervalul orar: 9.00 – 15.00, până în data
de 01.03.2019, ora 15.00 şi va cuprinde următoarele documente:
 copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de
cerinţele postului (diplomă de bacalaureat și documente care atestă calificarea /
cursurile absolvite însoțite unde este cazul, de suplimentul descriptiv);
 copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de
cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
3 şi
în specialitate și, dacă este cazul, ale livretului militar;

3
Conform art. 16 alin. (4) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, munca prestată în
temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. Pentru perioadele de activitate ulterioare
datei de 01.01.2011, candidaţii vor depune la dosar adeverinţe de vechime eliberate de angajator, conform
prevederilor legale în vigoare incidente în domeniu.
 copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil,
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind
starea civilă;
 autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului şi soţul / soţia candidatului,
conform modelelor ataşate;
 cazierul judiciar;4

 o fotografie color 9x12cm;
 fişă medicală – tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne (examinarea
medicală se va realiza de către Centrele Medicale de Diagnostic şi Tratament
ale M.A.I. de pe raza judeţelor care au posturi scoase la concurs, iar fişa
medicală concluzionată de medicul de unitate, va fi depusă la dosarul de
recrutare, până la data limită de completare a dosarelor, respectiv
01.03.2019, ora 15.00);
 declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare,
conform modelului ataşat.
Documentele în original vor fi multiplicate de persoana desemnată de la nivelul
fiecărei structuri care are posturi scoase la concurs, se certifică pentru conformitate şi se
semnează de persoana desemnată şi de către candidat.
Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea
copiilor. Documentele de studii pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care nu
mai este necesară și prezentarea originalelor.

ATENȚIE!
 înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de
către candidat;
 nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de
studii/calificare, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor
de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt
plastifiate.
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ
condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt
complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţ.
Validarea dosarelor
După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel
puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii
dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a
condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la
validarea/invalidarea acestora.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza
consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen
de valabilitate, depus de candidat.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu
precizarea acestora, se afişează la sediile structurilor judeţene de administrare a
bazelor de date privind evidenţa persoanelor care au posturi scoase la concurs și se
postează pe pagina de internet a instituției,
http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html, cu cel puțin 3 zile lucrătoare
înainte de desfășurarea primei probe.
Examinarea psihologică

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie
al M.A.I. din Municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, data, ora,
locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate
candidaţilor prin postare pe pagina de Internet a D.E.P.A.B.D. respectiv
http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html și la sediile structurilor judeţene de
administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor care au posturi scoase
la concurs: Arad, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa,
Ilfov, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea.
Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus
(postare pe pagina de Internet a unității,
http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html, precum și la la sediile structurilor
judeţene de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Arad,
Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova,
Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea).
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi
locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin
verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus şi consultarea
avizierului unității.
Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care
au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor
documente de legitimare valabile şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Examinarea medicală
Prezentarea la unitatea medicală (Centrele Medicale de Diagnostic şi
Tratament ale M.A.I. de pe raza judeţelor care au posturi scoase la concurs: Arad,
Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova,
Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea) se va face după susţinerea examinării
psihologice.
Candidaţii declaraţi „apt psihologic” se vor prezenta imediat la locul
înscrierii pentru a li se înmâna adresa către structurile abilitate pentru
întocmirea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I.
Atenţie! Fişa medicală este document care face parte din dosarul de
recrutare şi trebuie finalizată până la data limită de completare a acestuia
(01.03.2019, ora 15:00).
În situaţia în care fişa medicală – tip încadrare în M.A.I. a fost completată în
cadrul altei proceduri de concurs, deschise la nivelul altei structuri M.A.I., fiind parte
componentă a dosarului de recrutare, candidaţii vor solicita structurii de resurse umane
de la nivelul unităţii respective, eliberarea unor copii ale fişei în cauză, certificate
conform cu originalul, urmând ca ulterior, să se prezinte la medicul de unitate pentru a
certifica prin parafă şi semnătură aptitudinea medicală pentru postul respectiv.
Atenţie! Pentru desfăşurarea cu operativitate a activităţilor care stau la baza
întocmirii fişei medicale, candidaţii declarați ,,apt” la evaluarea psihologică, planificaţi
pentru deschiderea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I., vor prezenta o adeverinţă
eliberată de medicul de familie, semnată, parafată şi înregistrată de acesta, în care să
fie specificate bolile cronice de care au suferit: hepatita, ulcer gastro-duodenal,
gastrită, gastro-duodenită, litiază renală, reumatism degenerativ, discopatii, afecţiuni
cardiovasculare, pulmonare, renale, endocrine, de colagen, neuropsihice, inclusiv
tulburări nervoase de orice tip, R.S.B., boli deosebite (accidente), operaţiile şi bolile
contagioase, în perioada în care au fost în asistenţa medicului de familie, precum şi
numărul de zile de incapacitate temporară de muncă pe ultimele 12 luni. Candidaţii vor
avea asupra lor documentul de identitate.
Desfăşurarea concursului
Concursul va consta în susţinerea unui test scris (tip grilă) pentru verificarea
cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 13.03.2019,
începând cu ora 9.00, la sediul D.E.P.A.B.D..
Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor
exclusiv pe baza actului de identitate valabil.
Grila de apreciere, respectiv baremele de corectare şi notare vor fi afişate după
încheierea probei scrise.
La punctajul final se adaugă un punct din oficiu, astfel obţinându-se nota la
testul scris.
Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de
dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00.
Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.
Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10.
Rezultatele la concurs se afişează la avizier și pe pagina de Internet a unității,
http://depabd.mai.gov.ro/posturi_ vacante.html.
În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă,
departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma
susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, după caz.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei de concurs se depun la
sediul unităţii organizatoare, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare la
avizierul unităţii (şi nu de la postarea pe pagina de internet).
Acestea se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2
zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere şi sunt comunicate candidaţilor
prin afişare la avizierul unităţii organizatoare şi prin postarea pe pagina de Internet a
unității, http://depabd.mai.gov.ro/posturi_ vacante.html.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Interviul nu se contestă.
Nota acordată după soluționarea contestației la testul scris rămâne definitivă.
Atenţie! Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea
unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte
posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:
Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu
privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.
Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea
stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în
volum complet, susţinerea probelor de concurs.
Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a D.E.P.A.B.D.,
respectiv http://depabd.mai.gov.ro/posturi_ vacante.html, precum şi avizierul
unităţii organizatoare, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la
concurs se va realiza prin aceste modalităţi.
În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind
mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor
informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către
candidaţi a datelor legate de concurs.
În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât
documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu
materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace
de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea.
Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea
din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu
este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”,
oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea
descrescătoare a notelor obţinute.
Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 021/413.54.42,
interior 25192 sau 25115, zilnic între orele 09.00-15:00.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
1.Codul de etică și deontologie al polițistului – normele de conduită profesională a
poliţistului;
Bibliografie:
H.G. nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al
polițistului, publicată iniţial în Monitorul Oficial nr. 813 din 07 septembrie;

2.Drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului roman;
Bibliografie:
Constitutia Romaniei, republicată.
3.Îndatoririle poliţistului. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi. Recompense,
răspunderea juridică şi sancţiuni;
Bibliografie:
Legea nr. 360 din 06 iunie 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și
completările ulterioare, publicată iniţial în Monitorul Oficial nr. 440 din 24 iunie 2002;
4. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
Bibliografie:
O.U.G. nr. 30 din 25 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare.
5.Protecția informațiilor clasificate;
Bibliografie:
Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicată iniţial
în Monitorul Oficial nr. 248 din 12.04.2002, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, publicată iniţial în Monitorul Oficial nr. 485 din 05
iulie 2002;
HOTĂRÂRE nr. 781 din 25 iulie 2002 Privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu.
6.Prelucrarea datelor cu caracter personal.
Bibliografie:
Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de
securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
7.Organizarea, atribuţiile şi competenţele principale ale Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
Bibliografie:
H.G. nr. 1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
8.Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor;
Bibliografie:
O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

9.Forma și conținutul actelor de identitate românești;
Bibliografie:
H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului
privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările
ulterioare;
10.Noţiuni privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români;
Bibliografie:
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Cunoștințe tehnice de specialitate pe linie de informatică:
Noțiuni generale despre bazele de date:
Concepte de bază privind sistemele de baze de date;
Instrucțiuni SQL.
Sisteme de operare:
Noțiuni generale Microsoft Windows 7 si 10
Utilizarea/depanarea computerului:
Componentele principale ale sistemului, asamblarea / dezasamblarea
componentelor;
Lucrul cu editoare de text si calcul tabelar.
Operare Microsoft Office Word si Excel 2007.
Cunoștințe generale despre aparatele foto și fotografie.
Bibliografie:
 Baze de date, Ioan Gheorghe Rațiu, Editura Universității “Transilvania” Brașov,
2008;
 SQL în lecții de 10 minute, Editura Teora;
 Windows 10 – Ghid practic, Nicolae Zarnescu, Editura Hoffman, 2016;
 Curs-depanare-pc-dmpc – http://documents.tips/documents/curs-depanare-pcdmpcpdf.html;
 Primii 10 pași în fotografia digitală, Editura ISSA, 2011;
 http://www.filadelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/UtilizareaCalculatorului1.pdf
 http://sloboziail.ro/it/manual_windows7.pdf
 Utilizarea produselor software – Word, Excel http://www.bibliotecadigitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=249&idb=11
Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările şi
completările intervenite până în ziua susţinerii probei de concurs.
PREŞEDINTELE COMISIEI

Facebook Comments