Calendarul înscrierilor în clasele pregătitoare, la nivelul județului Arad

by Cristian Dobre

Arad. Pentru anul şcolar 2020-2021, la nivelul judeţului Arad, în proiectul planului de şcolarizare, sunt prevăzute 185,6 clase pregătitoare (omogene şi simultane) şi 3600 de locuri în clasele pregătitoare.
Calendarul şi Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar
2020-2021 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3277/17.02.2020.
Potrivit metodologiei, învăţământul primar, care este obligatoriu, cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.
Condiţii de înscriere în învăţământul primar prevăzute de prezenta Metodologie sunt:
– Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au
obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare;
– Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020
inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor
psihosomatică este corespunzătoare.
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), în perioada 25 februarie – 20 martie 2020, atât la sediul CJRAE, cât şi în unităţi de învăţământ din municipiu şi judeţ.
Calendarul înscrierilor:
Înscrierile vor avea loc la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cereriletip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (procedura va fi disponibilă începând cu data de 4 martie), dar după completarea acestora, părinţii trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii. Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învăţământ şi nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde doreşte înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular permite doar prezentarea la secretariatul şcolii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de aşteptare în unitatea de învăţământ.
Completarea şi depunerea cererilor va avea loc în două etape.

La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.
A. Prima etapă de înscriere are loc în perioada 4 – 23 martie 2020, de luni până vineri, între orele
8:00 – 18:00. În data de 26 martie 2020 şi 1 aprilie 2020 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe siteul inspectoratului şcolar lista copiilor înscrişi după prima etapă.
B. A doua etapă de înscriere are loc în perioada 23 – 30 aprilie 2020. Dacă, după prima etapă, copiii
nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere,
repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere. În 7 mai 2020 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare lista copiilor înscrişi după a doua etapă.

Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.
Există criterii de departajare pe care şcolile le vor aplica dacă numărul de copii este mai mare
decât numărul de locuri libere, pentru copiii proveniţi din altă circumscripţie şcolară:
I. Criterii generale de departajare: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap
a copilului; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.
II. Criterii specifice de departajare: Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu
reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie. Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii.
Actele necesare pentru înscriere
• Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie)
• Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la
înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită
autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului
• Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
• Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru
parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este
cazul).
Precizăm că următoarele unităţi de învăţământ nu au circumscripţie şcolară:
– Colegiul Naţional “Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad;
– Liceul Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad;
– Unităţile de învăţământ Liceul Teoretic ”Adam Muller Guttebrunn” Arad, Şcoala Gimnazială
“Aurel Vlaicu” Arad, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Arad – pentru clasele în Limba germană
maternă;
– Unităţile de învăţământ Colegiul Csiky Gergely Arad, Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad,
Şcoala Gimnazială “Aron Cotruş” Arad – pentru clasele în Limba maghiară maternă;
– Unităţile de învăţământ Şcoala Gimnazială “Aron Cotruş” Arad, Şcoala Gimnazială “Caius
Iacob” Arad, Şcoala Gimnazială “Iosif Moldovan” Arad – pentru clasele de step by step.
Mai multe informaţii se pot obţine la secretariatele acestor unităţi de învăţământ.
Alte precizări:
În vederea unei transparenţe totale a procesului de repartizare a elevilor în clasele
pregătitoare pentru anul şcolar 2020-2021 în unităţile de învăţământ din judeţul Arad,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a elaborat o procedură de repartizare a copiilor în clasele
pregătitoare prin tragere la sorţi în prezenţa părinţilor şi membrilor consiliului de administraţie
al şcolii, după finalizarea etapelor de înscriere în învăţământul primar.
În perioada 25 februarie – 9 martie 2020, în unităţile de învăţământ preşcolar au loc întâlniri de
informare şi consiliere a părinţilor copiilor din grădiniţe cu privire la înscrierea în învăţământul primar 2020-2021.

În perioada 25 februarie – 9 martie 2020, în fiecare unitate şcolară cu nivel de învăţământ primar
se organizează “Ziua porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul didactic din unitatea de învăţământ.
Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate,
perioada şi locul de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, Ziua Porţilor deschise, Întâlniri ale părinţilor în grădiniţe, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică sunt afişate pe site-ul ISJ Arad, www.isjarad.ro şi pe site-urile şi la sediul unităţilor de învăţământ.
De asemenea, pentru orice informaţii referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, ISJ Arad a
pus la dispozitia celor interesati, telverde, 0800816257, în intervalul orar 8.00-16.00 de luni până
vineri, care va funcţiona pe perioada 24 februarie – 17 aprilie 2020, la care părinţii şi alte persoane
interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.

Facebook Comments